Terapeuta dziecięcy

Terapeuta dziecięcy

Specjalistyczne diagnozy z zakresu rozwoju psychoruchowego dzieci

Terapeuta dziecięcy prowadzi specjalistyczne diagnozy z zakresu rozwoju psychoruchowego dzieci od urodzenia do drugiego roku życia, intelektu, zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży, diagnozę gotowości szkolnej oraz diagnozę w kierunku całościowych zaburzeń rozwoju.

Terapia jest prowadzona przez Adrianę Rybicka-Klimczyk. Możliwe godziny spotkań: wtorki od godziny 11:00 do 16:00.

Pakiety diagnostyczne

Sprawdź ofertę związaną z diagnozą

Usługi terapeutyczne

Sprawdź ofertę terapeuty dziecięcego

Konsultacja psychologiczna jednorazowa (50 minut) – 120 PLN

Sesja terapii psychologicznej (50 minut) – 120 PLN

Wydanie opinii – 30 PLN

PAKIET 1 – Diagnoza rozwoju psychoruchowego

Diagnoza rozwoju psychoruchowego dzieci w wieku od noworodka do drugiego roku życia w oparciu Dziecięcą Skalę Rozwojową. Próby rozwojowe zawarte w skali DSR pozwalają ocenić cztery obszary rozwojowe dziecka: motorykę, koordynację wzrokowo-ruchową, mowę i komunikację oraz reakcje społeczne.

Badanie obejmuje dwa spotkania konsultacyjno-diagnostyczne po 50 minut. Koszt 240 zł.

PAKIET 2 – Diagnoza sprawności intelektualnej

Diagnoza sprawności intelektualnej i zdolności poznawczych dzieci w wieku od dwóch lat do osiemnastego roku życia przy użyciu Skali Inteligencji Stanford-Binet 5 (SB5). Wyniki pełnego badania testem obejmują iloraz inteligencji ogólnej, werbalnej, niewerbalnej oraz wyniki poszczególnych czynników. Wyniki testu mają szczególne znaczenie tam, gdzie zachodzi podejrzenie, że rozwój intelektualny pacjenta nie jest w pełni typowy (populacje specjalne, zaburzenia neurorozwojowe, niepełnosprawności intelektualne , wybitne uzdolnienia).

Polska wersja testu jest pełną adaptacją najnowszej wersji oryginalnej, a normy polskie opracowana na podstawie badań ogólnopolskich w latach 2016-2017.

Badanie obejmuje trzy spotkania konsultacyjno-diagnostyczne po 50 minut i jest uwarunkowane wiekiem dziecka oraz tempem pracy. Koszt 360 zł.

PAKIET 3 – Diagnoza zaburzeń lękowych

Diagnoza zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży w oparciu o skale objawowe opracowane na podstawie najnowszej piątej edycji klasyfikacji zaburzeń psychicznych DSM-V Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Diagnoza obejmuje następujące postacie lęku: lęk uogólniony, lęk społeczny, lęk separacyjny, mutyzm wybiórczy, napady paniki, agorafobia, fobia specyficzna.

Badanie obejmuje dwa spotkania konsultacyjno-diagnostyczne po 50 minut. Koszt: 240 zł.

PAKIET 4 – Diagnoza gotowości szkolnej

Diagnoza gotowości szkolnej dzieci pięcio- i sześcioletnich przy użyciu baterii diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci w wieku szkolnym. Bateria testów została opracowana przez Pracownię Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku i pozwala na ocenę następujących umiejętności dziecka: funkcje słuchowo-językowe, funkcje wzrokowo-przestrzenne, rozwój poznawczy, rozwój społeczno-emocjonalny, orientacja, motoryka mała.

Badanie obejmuje dwa spotkania konsultacyjno-diagnostyczne po 50 minut. Koszt: 240 zł.

Usługa dostępna od marca 2019 roku. Ilość spotkań może ulec zmianie w zależności od tempa pracy dziecka.


PAKIET 5 – Diagnoza w kierunku całościowych zaburzeń rozwoju

Diagnoza całościowych zaburzeń (autyzm dziecięcy, autyzm wysokofunkcjonujący, Zespół Aspergera) rozwoju obejmuje pięć spotkań konsultacyjno- diagnostycznych ukierunkowanych na zebranie wywiadu, obserwację dziecka w swobodnej zabawie, ocenę sprawności intelektualnej i funkcji poznawczych, ocenę kompetencji społeczno- emocjonalnych oraz wypełnienie przez rodziców i innych opiekunów dziecka przesiewowego kwestionariusza do badania objawów całościowych zaburzeń rozwoju. Badania przeprowadzane są w oparciu o wystandaryzowane narzędzia psychometryczne opracowane przez Pracownię Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku oraz Pracownię Testów Psychologicznych z Warszawy.

Badanie obejmuje pięć spotkań konsultacyjno- diagnostycznych po 50 minut. Koszt: 500 zł.

Ilość spotkań może ulec zmianie w zależności od wieku dziecka, tempa pracy dziecka oraz nasilenia objawów całościowych zaburzeń rozwoju.