Diagnozy psychologiczne

Specjalistyczne diagnozy i terapia przez zabawę

Dla kogo?

Psycholog - terapeuta prowadzi specjalistyczne diagnozy z zakresu rozwoju psychoruchowego dzieci od urodzenia do drugiego roku życia, intelektu, zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży, diagnozę gotowości szkolnej oraz diagnozę w kierunku całościowych zaburzeń rozwoju.

Ponadto, w razie potrzeby, dziecko obejmowane jest opieką terapeutyczną i wraz z rodzicami i psychologiem pracuje nad wyzwaniami i trudnościami z jakimi się mierzy.

Konsultacja psychologiczna jednorazowa150 PLN
Sesja terapii psychologicznej150 PLN
Wydanie opinii o dziecku50 PLN
Diagnoza rozwoju psychoruchowego240 PLN
Diagnoza sprawności intelektualnej360 PLN
Diagnoza zaburzeń lękowych240 PLN
Diagnoza gotowości szkolnej240 PLN
Diagnoza całościowaod 360 PLN
Gabinet psychologiczny Gabinet psychologiczny Gabinet psychologiczny

Jak przygotować się do pierwszej wizyty?

Warto się przygotować!

Pamiętaj, żeby zapisywać wszystkie pytania. W trakcie konsultacji często zapominamy o coś zapytać.

Przynieś ze sobą wyniki dziecka.

Jeżeli dziecko uczęszcza do poradni specjalistycznej, np. laryngologicznej, psychologicznej koniecznie zabierz ze sobą wyniki badań, opinie, zaświadczenia. Przydaje się również książeczka zdrowia dziecka.

PAKIET 1: Diagnoza rozwoju psychoruchowego

Diagnoza rozwoju psychoruchowego dzieci w wieku od noworodka do drugiego roku życia w oparciu Dziecięcą Skalę Rozwojową. Próby rozwojowe zawarte w skali DSR pozwalają ocenić cztery obszary rozwojowe dziecka: motorykę, koordynację wzrokowo-ruchową, mowę i komunikację oraz reakcje społeczne.

Badanie obejmuje dwa spotkania konsultacyjno-diagnostyczne po 50 minut.

PAKIET 2: Diagnoza sprawności intelektualnej

Diagnoza sprawności intelektualnej i zdolności poznawczych dzieci w wieku od dwóch lat do osiemnastego roku życia przy użyciu Skali Inteligencji Stanford-Binet 5 (SB5). Wyniki pełnego badania testem obejmują iloraz inteligencji ogólnej, werbalnej, niewerbalnej oraz wyniki poszczególnych czynników. Wyniki testu mają szczególne znaczenie tam, gdzie zachodzi podejrzenie, że rozwój intelektualny pacjenta nie jest w pełni typowy (populacje specjalne, zaburzenia neurorozwojowe, niepełnosprawności intelektualne , wybitne uzdolnienia).

Polska wersja testu jest pełną adaptacją najnowszej wersji oryginalnej, a normy polskie opracowana na podstawie badań ogólnopolskich w latach 2016-2017.

Badanie obejmuje trzy spotkania konsultacyjno-diagnostyczne po 50 minut i jest uwarunkowane wiekiem dziecka oraz tempem pracy.

PAKIET 3: Diagnoza zaburzeń lękowych

Diagnoza zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży w oparciu o skale objawowe opracowane na podstawie najnowszej piątej edycji klasyfikacji zaburzeń psychicznych DSM-V Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Diagnoza obejmuje następujące postacie lęku: lęk uogólniony, lęk społeczny, lęk separacyjny, mutyzm wybiórczy, napady paniki, agorafobia, fobia specyficzna.

Badanie obejmuje dwa spotkania konsultacyjno-diagnostyczne po 50 minut.

PAKIET 4: Diagnoza gotowości szkolnej

Diagnoza gotowości szkolnej dzieci pięcio- i sześcioletnich przy użyciu baterii diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci w wieku szkolnym. Bateria testów została opracowana przez Pracownię Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku i pozwala na ocenę następujących umiejętności dziecka: funkcje słuchowo-językowe, funkcje wzrokowo-przestrzenne, rozwój poznawczy, rozwój społeczno-emocjonalny, orientacja, motoryka mała.

Badanie obejmuje dwa spotkania konsultacyjno-diagnostyczne po 50 minut.

PAKIET 5: Diagnoza w kierunku całościowych zaburzeń rozwoju - autyzm, zespół Aspergera

Diagnoza całościowych zaburzeń (autyzm dziecięcy, autyzm wysokofunkcjonujący, Zespół Aspergera) rozwoju obejmuje trzy do pięciu spotkań konsultacyjno- diagnostycznych ukierunkowanych na zebranie wywiadu, obserwację dziecka w swobodnej zabawie, ocenę sprawności intelektualnej i funkcji poznawczych, ocenę kompetencji społeczno- emocjonalnych oraz wypełnienie przez rodziców i innych opiekunów dziecka przesiewowego kwestionariusza do badania objawów całościowych zaburzeń rozwoju. Badania przeprowadzane są w oparciu o wystandaryzowane narzędzia psychometryczne opracowane przez Pracownię Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku oraz Pracownię Testów Psychologicznych z Warszawy.

Badanie obejmuje trzy do pięciu spotkań konsultacyjno-diagnostyczne po 50 minut.

Ilość spotkań może ulec zmianie w zależności od wieku dziecka, tempa pracy dziecka oraz nasilenia objawów całościowych zaburzeń rozwoju.

Kto prowadzi?

Adriana
Rybicka-Klimczyk
Psycholog

trending_flat
Adriana Rybicka-Klimczyk

Aneta
Kołodziejczyk-Borzuchowska
Psycholog

trending_flat
Aneta Kołodziejczyk-Borzuchowska

Skorzystaj z usługi

Poznaj nowoczesną metodę Tomatisa

Trening polega na podawaniu przez specjalne słuchawki dźwięków w postaci głosu lub muzyki. Kluczowy jest fakt, że dźwięki te są filtrowane - odcinane są wysokie lub niskie częstotliwości, by aktywować obszary kory mózgowej odpowiedzialne za konkretne umiejętności.